Foreign Market Consulting İnsan Kaynakları Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.’ye Yapılan İş Başvurularında Alınan Bilgi ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme

a)     Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak FOREIGN MARKET CONSULTING İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

b)    Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

İşe alım sürecinde toplanan kişisel verileriniz/özel nitelikli kişisel verileriniz (bundan sonra birlikte Kişisel Veriler olarak anılacaktır);

 • Kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun   değerlendirilmesi,   
 • Şirketimiz   insan   kaynakları   politikaları   çerçevesinde   işe   alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi 
 • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini
 • Şirketimizin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. 

c)     İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz;

 • Kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun   değerlendirilmesi,   
 • Şirketimiz   insan   kaynakları   politikaları   çerçevesinde   işe   alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi 
 • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini
 • Şirketimizin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlarıyla;

Tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine; açık rızanızın bulunması halinde ise müşterilerimize, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza ve grup şirketlerimize  aktarılmaktadır. 

ç)  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirket, toplanan kişisel verilerinizi, hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle;

Doğrudan tarafınızdan ve/veya sizin adınıza hareket etmeye yetkili kişilerden;

Telefon görüşmesi, fiziki ortamda form doldurtulması ya da yüzyüze görüşme gerçekleştirilmesi, video görüşmeleri ve doğrudan otomatik sistemler (iş başvurusu yapmanıza imkan tanıyan internet siteleri, Şirketimiz internet sitesi, e-posta adresive mobil uygulaması ve telefon kanalı) ile toplamakta ve işlemektedir.

6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilmiş olan;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması, 
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması,
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması, 
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,
 • Açık rızanızın bulunması

Şeklindeki hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz açık rızanızın bulunması halinde Şirketimiz İnsan Kaynakları biriminde iş süreçlerinde değerlendirilmek ve işe alım organizasyonlarıyla ilgili faaliyetlerde kullanılmak üzere 5 yıl boyunca tutulacak ve söz konusu sürenin sonunda ilk periyodik imha tarihinde muhafazası sona erdilecektir.

d)   Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, Flash Bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde tarafınızdan talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Şirketimizin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

d) Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin Büyükdere Mahallesi Dede Yusuf Sokak No.11 SARIYER/İSTANBUL adresine verebilirsiniz. Başvuru formuna buradan erişebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kvkkfmchr@fmcgroup.com e-posta adresine yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı foreign@hs02.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Şirketimiz kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Brief Regarding Processing of Information and Personal Data Collected in Job Applications

a) Data Controller 

Your personal data will be processed by FOREIGN MARKET CONSULTING İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ.  (the “COMPANY”) as the data controller in the scope explained below in accordance with Turkish Law on Personal Data Protection No. 6698 (the “Law No. 6698”) and applicable data protection laws and regulations.

b) Purpose of Personal Data Processing

Your personal data/sensitive personal data, collected with the job application form, (hereinafter referred to as the “Personal Data”), will be processed within the personal data processing conditions and purposes stated in Articles 5 and 6 of the Law No. 6698 for the purposes of evaluating your request for job application and your eligibility for the relevant position, conducting and finalizing the recruitment processes within the framework of the human resources policies of our Company and contacting with you in this scope and for satisfaction of the legal and commercial obligations between our Company and persons in business relationship with our Company and for defining and implementing the job strategies by our Company and improving and developing the recruitment principles applied by our Company.

c) Persons to whom the processed personal data can be transferred and for which purpose

Your personal data may be transferred to our business partners, shareholders, subsidiaries, legally competent public authorities and private legal persons as limited to the purposes stated above within the framework of the personal data processing conditions and purposes set out in Articles 8 and 9 of the Law No. 6698 for the purposes of evaluating your request for job application and your eligibility for the relevant position, conducting and finalizing the recruitment processes within the framework of the human resources policies of our Company and contacting with you in this scope as well as satisfying the legal and commercial obligations to any persons dealing with our Company.

d) Method and Legal Reason for Collecting Personal Data

Your personal data is collected by our Company in order to implement the human resources policies and conduct the recruitment processes of our Company based on different channels and different legal reasons. Your personal data, collected in this process, is collected online on our websites, other internet sites or physical media allowing you for making job application through the application form or relevant career sites on which you make a job application for the purposes of evaluating your request for job application and your eligibility for the relevant position, conducting and finalizing the recruitment processes within the framework of the human resources policies of our Company and contacting with you in this scope and for carrying our commercial activities and operational processes.  Your personal data, collected for this legal reason, may also be processed and transferred for the purposes specified in paragraphs (b) and (c) of this Brief within the scope of the personal data processing requirements and purposes set forth in Articles 5 and 6 of the Law No. 6698. Your collected personal data will be kept for 5 years.

e) Rights of the Personal Data Subject stated in Article 11 of the Law No. 6698

As the personal data subjects, if you submit your requests for using your rights by the methods outlined below, the Company will finalize the request as soon as possible and within thirty days at the latest according to nature of the request. No charge will be applied up to ten pages in the reply to be given. For each page above ten pages, processing fee will be charged as 1 Turkish Lira. If the response to the application is given in a recording medium such as a CD or flash memory, the fee that may be requested by our company will not exceed the cost of the recording medium.

In this context, personal data subjects are entitled to;

 • Learn whether personal data is processed,
 • Request for information regarding their personal data if it has been processed,
 • Learn the purpose of personal data processing and whether it is used for intended purpose,
 • Know the third parties to whom the personal data is transferred at home or abroad,
 • Request for correction of the personal data in case it is processed incompletely or inaccurately and request for communication of the transaction performed in this scope to the third parties to whom the personal data is transferred,
 • Request for deletion or destruction of personal data if the reasons for processing have eliminated although it has been processed in accordance with the Law No. 6698 and other applicable law provisions and request for communication of the transaction performed in this scope to the third parties to whom the personal data is transferred,
 • Object any consequence arising to the detriment of the person by analyzing the processed data exclusively through automatic means,
 • Request for compensation of any damages arising from the unlawful processing of the personal data.

In accordance with Paragraph 1 of Article 13 of the Law No. 6698 and the Communique Regarding the Procedures and Principles for Application to the Data Controller No. 30356, dated 10.03.2018, you may submit your request for exercise of your rights mentioned above, in Turkish and in writing or by registered electronic mail (KEP) address, secure electronic signature, mobile signature or the electronic mail address previously notified to the Company and registered in our system. The Company reserves the right to verify your identity before responding.

 

Your application must include:

a) Your name, surname and, if the application is written, your signature,

b)Your Turkish ID number for citizens of the Republic of Turkey, if you are a foreigner, your nationality, passport number or your identity number, if any,

c) Address of your place of residence or your place of business for the purposes of notices,

d) Your electronic mail address, telephone and fax number, if any, for the purposes of notices,

e) Subject of your request,

and information and documents related to the subject, if any, should be attached to the application.

You may make your applications that you want to make in writing by attaching the required documents as the data controller and sending them to the address of our Company at Büyükdere Mahallesi Dede Yusuf Sokak No.11 SARIYER/İSTANBUL.

You can send your e-mail requests to the e-mail address kvkkfmchr@fmcgroup.com or the Registered Electronic Mail address  foreign@hs02.kep.tr.

According to the nature of your request, the information and documents must be submitted to us completely and accurately. In cases where the requested information and documents are not provided properly, there may be problems in complete and qualified conduct of investigations to be performed by the Company upon your request. In this case, the Company declares that it reserves its statutory rights. For this reason, your application should be dispatched completely and in a manner that shall include the requested information and documents based on nature of your request.