Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

FOREIGN MARKET CONSULTING İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ.  kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. 

 

a) Veri Sorumlusu 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak FOREIGN MARKET CONSULTING İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ. (“ŞİRKET”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanmakta ve işlenmektedir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

ŞİRKET tarafından, müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, resmî kurum temsilcileri ve çalışanları, iş ortakları ve tedarikçilerinden;

Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, sağlık bilgisi, performans bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi kategorilerinde özel nitelikli kişisel veri ve kişisel veri (İkisi birlikte “Kişisel Veri” olarak anılacaktır.) toplanmaktadır. 

Toplanan kişisel verileriniz;

Açıklamanıza konu olan; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun   değerlendirilmesi,   

 • ŞİRKET’in   insan   kaynakları   politikaları   çerçevesinde   işe   alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ŞİRKET’in ve ŞİRKET’le iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini,
 • ŞİRKET’in iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile ŞİRKET’in uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
 • ŞİRKET ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak, 
 • Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,
 • Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, 
 • Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,
 • Tarafınızla iletişime geçilmesi, hizmet taleplerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, ilginizi çekebilecek hizmetleri tespit edip bu doğrultuda size öneriler yapmak, 
 • Karşılaştırmalı ürün ve/veya hizmet teklifi, modelleme, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve/veya geliştirmeleri, kişisel verilerinizi ŞİRKET’e açıklamanıza konu olan ŞİRKET ana sözleşmesinde yazılı olan işleri düzenleyen kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak, 
 • Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak ŞİRKET’in tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,
 • ŞİRKET’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; ŞİRKET tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek
 • Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak,

amaçlarıyla işlenmektedir. 

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda yer alan b) bölümünde belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı ve tamamı için geçerli olmak üzere; 

 • ŞİRKET’in müşterilerine, tedarikçilerine, iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine, grup şirketlerine,
 • Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, 
 • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,
 • Sunucuları yurt dışında bulunan bulut hizmet sağlayıcılarına,
 • Yurt dışı şirketlerine ve iştiraklerine,
 • Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara aktarılmaktadır. 

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz, hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle;

Doğrudan sizin tarafınızdan veya sizin adınıza hareket etmeye yetkili kişiler tarafından; anlaşmalı internet siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, ŞİRKET genel müdürlük personeli, destek hizmeti verdiğimiz / aldığımız kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve / veya tüzel kişiler ve doğrudan otomatik sistemler (İnternet sitemiz ve mobil uygulamamız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız) ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda;

Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması, 
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması,
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması, 
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,
 • Açık rızanızın bulunması

Şeklindeki hukuki sebeplere dayanarak toplamaktadır. 

 1. d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ŞİRKET’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. ŞİRKET’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. 

 

Başvurunuzda;

a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

d) Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin Büyükdere Mahallesi Dede Yusuf Sokak No.11 SARIYER/İSTANBUL adresine verebilirsiniz. Başvuru formuna buradan erişebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kvkkfmchr@fmcgroup.com e-posta adresine yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı foreign@hs02.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, ŞİRKET tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, ŞİRKET kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

FOREIGN MARKET CONSULTING İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ.
PRIVACY NOTICE IN ACCORDANCE WITH THE TURKISH DATA PROTECTION ACT

FOREIGN MARKET CONSULTING İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ.  the highest possible security measures to ensure that your personal data is collected, stored and shared legally and to protect your privacy.

Our aim is to inform you in the most transparent manner regarding collection forms of your personal data, purposes of processing, shared persons, legal causes and your rights pursuant to article 10 of the Turkish Data Protection Act No. 6698, applicable data protection laws and regulations, and in line with your satisfaction. 

 

a) Data Controller 

Your personal data will be collected and may be processed by FOREIGN MARKET CONSULTING İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ. (the “COMPANY”) in the scope described below in accordance with the Turkish Data Protection Act No. 6698 (the “Act No. 6698”).

b) Purpose of Personal Data Processing

The COMPANY may collect personal data in the categories such as identity information, contact information, customer information, customer transaction information, transaction security information, legal action and compliance information and marketing and sale information from the parties such as customers, employees, potential customers, candidate employees, business partners and suppliers.

Your personal data collected will be processed within the personal data processing conditions and purposes stated in articles 5 and 6 of the Act No. 6698;

 • For the purposes of evaluating your request for job application and your eligibility for the relevant position, conducting and finalizing the recruitment processes within the framework of the human resources policies of our Company and contacting with you in this scope and for satisfaction of the legal and commercial obligations between our Company and persons in business relationship with our Company and for defining and implementing the job strategies by our Company and improving and developing the recruitment principles applied by our Company.
 • Offer you the products and services of the COMPANY, fulfillment of our obligations to you, issue the records and documents, comply with the information storage, reporting, disclosure, tax and other obligations stipulated by the local and international legislation,
 • Provide advertising, campaign, advantages and other benefits specific for you for sales and marketing activities to be performed to increase the quality of services and products,
 • Communicate for forwarding the required information to you in respect of the information processing requirements, system structure, the necessity of the information processing support services received, these services and products,
 • Carry out traffic measurement for sales and marketing activities, statistical analysis,
 • Measure and increase customer satisfaction, perform complaint management, receive your opinions and suggestions about new services and products, receive your problem-error notifications, provide you with information about products and services, your complaints and demands,
 • Comparative product and / or service offer, modeling, existing or new product activities and / or improvements, use your personal data in all kinds of products and services that will be presented to you within the scope of law and applicable legislation regulating the activities written in the articles of association of the COMPANY being subject to your disclosure to the COMPANY,
 • Comply with the information storage, reporting, information obligations stipulated by the governmental authorities, fulfill the requirements of the contracts and satisfy the legal obligations to which the COMPANY is subject for the utilization of these services,
 • For the purpose of determining and implementing the commercial and business strategies of the COMPANY; manage financial operations carried out by the COMPANY, communications, market research activities, purchasing operations (demand, proposal, evaluation, order, budgeting, contract), internal system and application management operations, legal operations,
 • Review, evaluate and reply requests from official authorities or you,

c) Persons to whom the processed personal data can be transferred and for which purpose

Your personal data collected; solely for achievement of the objectives stated above; may be transferred, within the framework of the personal data processing conditions and purposes stated in articles 8 and 9 of the Act No. 6698, to:  

 • The business partners, shareholders, customers, suppliers, subsidiaries, group of companies of the COMPANY, 
 • Persons or entities permitted by the Tax Procedure Law, Social Security Institution legislation, Court of Accounts, Law on Prevention of Laundering of Proceeds of Crime, Law on Prevention of Money Laundering, Turkish Commercial Code, Code of Obligations and other legislative provisions, 
 • Legally authorized public institutions and organizations, administrative authorities and judicial authorities,
 • Foreign companies and subsidiaries,
 • To audit companies inside and outside Turkey,
 • Natural or legal persons from whom we purchase service in product / service comparison, analysis, evaluation, advertising and achievement of the above-mentioned objectives, program partner institutions and organizations, organizations contracted by us for sending the messages we send to our customers, cargo companies delivering you the placed orders.

d) Method and Legal Reason for Collecting Personal Data

Your Personal Data, both fully or partially automatically, and by methods that are part of the data recording system but not automatic;

Directly by you or persons authorized to act on your behalf; applications made through contracted websites and COMPANY general directorate personnel, institutions we provide / receive support services to, real and / or legal persons who are transacted under all kinds of legislation or contracts, and direct automatic systems (our website and mobile application, call centers, social media accounts) and in verbal, written or electronic media;

It collects due to legal reasons Stated in Article 5 and 6 of the Law:

 • Expressly provided for by the laws,
 • Necessary for compliance with a legal obligation to which the data controller is subject,
 • Processing of personal data of the parties of a contract is necessary, provided that it is directly related to the establishment or performance of the contract.
 • Personal data have been made public by the data subject himself/herself,
 • Data processing is necessary for the establishment, exercise or protection of any right,
 • Processing of data is necessary for the legitimate interests pursued by the data controller, provided that this processing shall not violate the fundamental rights and freedoms of the data subject,
 • Explicit consent of data subject.

e) Rights of Personal Data Subject listed in article 11 of the Act No. 6698 

As personal data subjects, if you submit your requests for your rights through the methods outlined below, the COMPANY will finalize the request as soon as possible and within thirty days at the latest according to nature of the request. No charge will be applied up to ten pages in the reply to be given. For each page above ten pages, processing fee will be charged as 1 Turkish Lira. If the response to the application is given in a recording medium such as a CD or flash memory, the fee that may be requested by our company will not exceed the cost of the recording medium.

In this context, personal data subjects are entitled to;

 • Learn whether personal data is processed,
 • Request for information regarding their personal data if it has been processed,
 • Learn the purpose of personal data processing and whether it is used for intended purpose,
 • Know the third parties to whom the personal data is transferred at home or abroad,
 • Request for rectification of the personal data in case it is processed incompletely or inaccurately and request for communication of the transaction performed in this scope to the third parties to whom the personal data is transferred,
 • Request for erasure or destruction of personal data if the reasons for processing have eliminated although it has been processed in accordance with the Act No. 6698 and other applicable law provisions and request for communication of the transaction performed in this scope to the third parties to whom the personal data is transferred,
 • Object any consequence arising to the detriment of the person by analyzing the processed data exclusively through automatic means,
 • Request for compensation of any damages arising from the unlawful processing of the personal data.

In accordance with paragraph 1 of article 13 of the Act No. 6698 and the Communique Regarding the Procedures and Principles for Application to the Data Controller No. 30356, dated 10.03.2018, you may submit your request for exercise of your rights mentioned above, in Turkish and in writing or by registered electronic mail (KEP) address, secure electronic signature, mobile signature or the electronic mail address previously notified to the COMPANY and registered in our system. Only information about the applicant will be given in the applications and it will not be possible to obtain information about other family members and third parties. The COMPANY reserves the right to verify your identity before responding. 

 

Your application must include:

a) Your name, surname and, if the application is written, your signature,

b) Your Turkish ID number for citizens of the Republic of Turkey, if you are a foreigner, your nationality, passport number or your identity number, if any,

c) Address of your place of residence or your place of business for the purposes of notices,

d) Your electronic mail address, telephone and fax number, if any, for the purposes of notices,

e) Subject of your request,

and information and documents related to the subject, if any, should be attached to the application.

You may make your applications that you want to make in writing by attaching the required documents as the data controller and sending them to the address of our Company at Büyükdere Mahallesi Dede Yusuf Sokak No.11 SARIYER/İSTANBUL You can access the application form from here.

You may make your applications that you desire to make by e-mail by sending them to the e-mail address kvkkfmchr@fmcgroup.com. You can submit your applications via the KEP to our KEP address foreign@hs02.kep.tr

According to the nature of your request, the information and documents required for identification must be submitted to us completely and accurately. In cases where the requested information and documents are not provided properly, there may be problems in complete and qualified conduct of investigations to be performed by the COMPANY upon your request. In this case, the COMPANY declares that it reserves its statutory rights. For this reason, your request for application should be dispatched completely and in a manner that shall include the requested information and documents based on nature of your request.